احتراماً از شما عضو محترم خانواده ابریشم خواهشمندیم به منظور بهبود و ارتقاء کیفیت محصولات با ارائه نظرات سازنده خود ما را در این امر مهم یاری بفرمایید .

 

  نام خانوادگی *:

  شماره تماس * :

  1- کدام رنگ موی ابریشم را استفاده کرده اید؟
  مشکیقهوه ایقهوه ای روشنزیتونیشرابی

  2- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
  کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یک سال

  3- نحوه آشنایی شما
  اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

  4- چند مرحله برای رنگ گذاری مو از رنگ استفاده کرده اید؟
  یک مرحلهدو مرحله

  5- سری ساخت محصول :

  6- تاریخ تولید محصول :

  7- کیفیت رنگ مو
  عالیخوبمتوسطبد

  8- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
  عالیخوبمتوسطبد

  9- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
  عالیخوبمتوسطبد

  10- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
  عالیخوبمتوسطبد

  11- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
  عالیخوبمتوسطبد

  در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده ، لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

  captcha

   نام خانوادگی *:

   شماره تماس * :

   2- کدام محصول را استفاده کرده اید؟
   ماسک روشن و شفاف کننده صورتماسک جوان کننده صورت

   3- چه مدت زمانی هست که از محصولات ابریشم استفاده میکنید؟
   کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یک سال

   1- نحوه آشنایی شما
   اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

   4- سری ساخت محصول :

   5- تاریخ تولید محصول :

   6- کیفیت محصول
   عالیخوبمتوسطبد

   7- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
   عالیخوبمتوسطبد

   8- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
   عالیخوبمتوسطبد

   9- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
   عالیخوبمتوسطبد

   10- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
   عالیخوبمتوسطبد

   در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

   captcha

    نام خانوادگی *:

    شماره تماس * :

    1- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
    کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یکسال

    2- نحوه آشنایی شما
    اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

    3- سری ساخت محصول :

    4- تاریخ تولید محصول :

    <5- کیفیت محصول
    عالیخوبمتوسطبد

    6- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
    عالیخوبمتوسطبد

    7- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
    عالیخوبمتوسطبد

    8- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
    عالیخوبمتوسطبد

    9- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
    عالیخوبمتوسطبد

    در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

    captcha

     نام خانوادگی*:

     شماره تماس * :

     1- کدام محصول ابریشم را استفاده کرده اید؟
     حنا سنتیحنا صادراتیرنگ حنا سنتیرنگ حنا صادراتی

     2- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
     کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یکسال

     3- نحوه آشنایی شما
     اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

     4- سری ساخت محصول :

     5- تاریخ تولید محصول :

     6- کیفیت محصول
     عالیخوبمتوسطبد

     7- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
     عالیخوبمتوسطبد

     8- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
     عالیخوبمتوسطبد

     9- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
     عالیخوبمتوسطبد

     10- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
     عالیخوبمتوسطبد

     در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

     captcha

      نام خانوادگی *:
      شماره تماس * :

      1- نحوه آشنایی شما
      اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

      2- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
      کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یک سال

      3- سری ساخت محصول :

      4- تاریخ تولید محصول :

      5- کیفیت محصول
      عالیخوبمتوسطبد

      6- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
      عالیخوبمتوسطبد

      7- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
      عالیخوبمتوسطبد

      8- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
      عالیخوبمتوسطبد

      در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

      captcha

      رنگ مو

       نام خانوادگی *:

       شماره تماس * :

       1- کدام رنگ موی ابریشم را استفاده کرده اید؟
       مشکیقهوه ایقهوه ای روشنزیتونیشرابی

       2- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
       کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یک سال

       3- نحوه آشنایی شما
       اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

       4- چند مرحله برای رنگ گذاری مو از رنگ استفاده کرده اید؟
       یک مرحلهدو مرحله

       5- سری ساخت محصول :

       6- تاریخ تولید محصول :

       7- کیفیت رنگ مو
       عالیخوبمتوسطبد

       8- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
       عالیخوبمتوسطبد

       9- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
       عالیخوبمتوسطبد

       10- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
       عالیخوبمتوسطبد

       11- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
       عالیخوبمتوسطبد

       در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده ، لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

       captcha

       ماسک صورت

        نام خانوادگی *:

        شماره تماس * :

        2- کدام محصول را استفاده کرده اید؟
        ماسک روشن و شفاف کننده صورتماسک جوان کننده صورت

        3- چه مدت زمانی هست که از محصولات ابریشم استفاده میکنید؟
        کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یک سال

        1- نحوه آشنایی شما
        اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

        4- سری ساخت محصول :

        5- تاریخ تولید محصول :

        6- کیفیت محصول
        عالیخوبمتوسطبد

        7- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
        عالیخوبمتوسطبد

        8- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
        عالیخوبمتوسطبد

        9- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
        عالیخوبمتوسطبد

        10- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
        عالیخوبمتوسطبد

        در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

        captcha

        پودر تقویت مو

         نام خانوادگی *:

         شماره تماس * :

         1- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
         کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یکسال

         2- نحوه آشنایی شما
         اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

         3- سری ساخت محصول :

         4- تاریخ تولید محصول :

         <5- کیفیت محصول
         عالیخوبمتوسطبد

         6- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
         عالیخوبمتوسطبد

         7- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
         عالیخوبمتوسطبد

         8- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
         عالیخوبمتوسطبد

         9- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
         عالیخوبمتوسطبد

         در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

         captcha

         حنا و رنگ حنا

          نام خانوادگی*:

          شماره تماس * :

          1- کدام محصول ابریشم را استفاده کرده اید؟
          حنا سنتیحنا صادراتیرنگ حنا سنتیرنگ حنا صادراتی

          2- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
          کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یکسال

          3- نحوه آشنایی شما
          اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

          4- سری ساخت محصول :

          5- تاریخ تولید محصول :

          6- کیفیت محصول
          عالیخوبمتوسطبد

          7- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
          عالیخوبمتوسطبد

          8- شفافیت توضیحات بروشور مصرف
          عالیخوبمتوسطبد

          9- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
          عالیخوبمتوسطبد

          10- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
          عالیخوبمتوسطبد

          در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

          captcha

          سدر

           نام خانوادگی *:
           شماره تماس * :

           1- نحوه آشنایی شما
           اینترنتشبکه های اجتماعیعطاریمعرفی آشنایانسایر

           2- چه مدت زمانی هست که از این محصول استفاده میکنید؟
           کمتر از یک ماهحدودا شش ماهیک سالبیشتر از یک سال

           3- سری ساخت محصول :

           4- تاریخ تولید محصول :

           5- کیفیت محصول
           عالیخوبمتوسطبد

           6- کیفیت ظاهری و بسته بندی محصول
           عالیخوبمتوسطبد

           7- قیمت محصول در مقایسه با کیفیت
           عالیخوبمتوسطبد

           8- قیمت محصول در مقایسه با محصولات سایر رقبا
           عالیخوبمتوسطبد

           در صورت داشتن انتقاد و یا پیشنهادی در مورد محصول مورد استفاده لطفا نظر خود را در این قسمت بیان کنید:

           captcha